Leikkiminen ja sen lopettaminen

Vapaa-aika

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos hyvistä kysymyksistä!

Pyysit saada lisää tietoa leikkimisestä.

Leikki on universaalia (maailmanlaajuista). Leikkiä voi monella tavalla, yksin, kaksin tai porukalla. Leikkiä voivat kaikenikäiset ja ilman yhteistä kieltä, sillä leikki ei tunne ikärajaa eikä kieltä. Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle, mutta leikki on hyödyllistä myös aikuiselle.

Leikin hyödyt

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia, osallistua ja oppia. Leikissä voi harjoitella erilaisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoa. Lapsen innostusta oppia ja omaksua leikinomaisesti voidaan hyödyntää, kun opetetaan hänelle esimerkiksi arjen puuhia, tietoja ja hyviä tapoja. Leikeissä ja peleissä lapsi harjoittelee oppimaan asioita ja saa näin vahvistusta taidoilleen ja tiedoilleen. Kognitiiviset toiminnot, kuten ajattelu, muisti ja kieli harjaantuvat leikkien ja pelien tiimellyksessä. Useissa leikeissä ja peleissä vaaditaan kokeilemista, ongelmanratkaisua, ajattelua ja ymmärtämistä eli juuri niitä asioita, joita oppimisessakin tarvitaan.

Leikissä lapsi oppii elämisen sääntöjä, esimerkiksi sosiaalisia taitoja, vuorovaikutus- ja kuuntelemisen taitoja. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on tärkeä osa leikkiä: opitaan kommunikoimaan ja neuvottelemaan sekä katsomaan asioita toisen näkökulmasta ja vastaanottamaan empatiaa toisilta leikkijöiltä. Opetellaan siis tulemaan toimeen toistemme kanssa. Tunteiden käsittely ja luovuus kuuluvat oleellisena osana leikkiin. Leikillä voi olla myös lapsen itseluottamusta ja omia kykyjä vahvistava voima.

Leikki tekee hyvää myös aikuiselle

Lapsen kehitykselle leikki on ensiarvoisen tärkeää, mutta leikki kuuluu myös aikuiselle. Leikkiminen ei ole aikuisille aina helppoa, vaikka sen hyödyt hyvinvoinnin kohentajana ja mielihyvän tuottajana tiedetään. Jostakin syystä aikuisilta katoaa taito olla rohkeasti utelias kasvamisen ja vanhenemisen myötä. Pelkäämme epäonnistumista, nolostelemme, pidämme kiinni tiukasti totutuista toimintatavoistamme ja kontrolloimme niin itseämme kuin muitakin. Aikuisen rooli ja kontrolli lapsen elämässä leikin mahdollistajana tai estäjänä on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Siksi on tärkeää, että aikuiset ovat myös itse leikkijöinä, eivät vain leikittäjinä. Leikissä kaikki on mahdollista, leikkimistä ei voi tehdä väärin.

Leikkimisen lopettaminen

Lapset / nuoret lopettavat leikkimisen hyvin yksilöllisesti, sillä lapsen ympäröimä kulttuuri ja ihmiset sekä hänen oma kehityksensä vaikuttavat leikin sisältöihin, välineisiin ja tavoitteisiin. Leikkiminen ei välttämättä ikinä suoraan lopu vaan saattaa muuttaa muotoaan. Siinä missä pienenä lapsena leikkeihin vaikuttivat erityisesti vanhempien tekemiset, lapsen kasvaessa kaveripiiri ja muut vertaisnuoret jättävät yhä suuremman jäljen lapsen leikkeihin ja leikkivälineisiin. Leikkien liian aikaisella loppumisella voi olla vaikutuksia aikuisiän mielenterveyteen. Leikkimisestä on joka tapauksessa rutkasti enemmän hyötyä kuin haittoja, joten älä koe paineita siitä, että leikkiminen pitäisi lopettaa, vaan jatka leikkimistä omalla tavallasi oman kiinnostuksesi mukaan!

 

Etsin tiedot leikkimisestä Leikkipäivän sivuilta, josta löytyy rutkasti lisää tietoa ja artikkeleita leikkimisestä.

Mukavia hetkiä leikkien parissa!

Po1nt/ Asta