Heinäveden nuorisotoimi

Nuorisotoimi on olemassa nuoria varten!

Tarjoamme monipuolisia ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja nuorille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tuemme nuorten ja nuorisoyhdistysten sekä muiden yhteisöjen järjestämää nuorisotoimintaa tarjoamalla mm. toimitiloja ja avustuksia. Avustusten hakuaika on maaliskuu-huhtikuu.

Nuorisotoimi haluaa parantaa nuorten elinoloja Heinävedellä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Siksi olemme mielellämme mukana hankkeissa, jotka tähtäävät nuorten elämän laadun parantamiseen. Palvelemme nuoria ja heidän vanhempiaan nuorten kehitykseen ja kasvuun liittyvissä asioissa.

Nuorisotoimessa saat tietoja nuorten harrastusmahdollisuuksista, koulutukseen ja työhön liittyvistä asioista ja nuoria palvelevista organisaatioista. Voit tulla myös muuten vain juttelemaan ja kertomaan ideoistasi. Jos sinulla on huolia ja murheita ja tarvitset apua, voimme yhdessä ottaa selvää, kenen puoleen voit kääntyä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Ohjausta ja tukea 15-29-vuotiaille nuorille

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Tehtävänä on tarjota nuorille kattavasti etsivän nuorisotyön palveluja kunnassa.

Heinäveden etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Markkanen, ruskea olkapäille ulottuva tukka ja päällä musta paita.

Sanna-Maria Markkanen

Etsivä nuorisotyöntekijä

040 839 2530
sanna-maria.markkanen
@heinavesi.fi

Nuorisotila

Heinäveden nuorisoklubi

Heinäveden yläkoulu, Kenttätie 1

Nuorisoklubi toimii avointen ovien periaatteella nuorten olohuoneena yläkoululla. Kaikki toiminta tiloissa on valvottua ja päihteetöntä. Tila on tarkoitettu nuorten vapaaseen oleskeluun ja ajanviettoon.

Nuorisoklubilla järjestetään myös ohjattua toimintaa, jotka ovat lähtöisin nuorten omista ideoista ja toiveista.

NUORISOKLUBIN AUKIOLOAJAT

 •  to klo 15 – 20
 • pe klo 15 – 21

Klubi avaa ovensa syksyllä koulun alkaessa, ja sulkee ovensa keväällä lukuvuoden päättyessä. Tapahtumista ja poikkeuksista aukioloajoissa ja toiminnoissa ilmoitetaan nuorisotoimen Facebook- ja Instagram- ja Po1ntin sivuilla.

Ota yhteyttä

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

markus lindroos

vapaa-aikaohjaaja

040 8367 035 markus.lindroos@heinavesi.fi

Nuorten vaikuttajaryhmät

Heinäveden nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-20 -vuotiaiden Heinäveteläisten nuorten vaikuttamisryhmä, joka edustaa kaikkia Heinäveden nuoria.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

 

Ota yhteyttä

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

markus lindroos

vapaa-aikaohjaaja

040 8367 035 markus.lindroos@heinavesi.fi

Koulu ja opiskelu

Sisältöä tullaan päivittämään kevään 2024 aikana.

Ota yhteyttä

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

markus lindroos

vapaa-aikaohjaaja

040 8367 035 markus.lindroos@heinavesi.fi

Rahalliset tuet

Kela

Kelan tehtävänä on hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien henkilöiden perusturvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvaan kuuluu sekä Suomessa että ulkomailla asuvia suomalaisia. Kela myös kehittää sosiaaliturvaa aktiivisesti.

 

Kela auttaa monin erilaisin tuin. Tukea voi saada esim. opiskeluun, asumiseen ja työttömyyteen.

Sosiaalitoimi

Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeisiin

Sosiaalipalveluja on järjestettävä

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
 • taloudellisen tuen tarpeeseen
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
 • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta, hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
 • päihteiden ongelmakäytöstä, muusta riippuvuuskäyttäytymisestä, mielenterveysongelmasta tai muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
 • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.

Sosiaalipalvelut perustuvat yksilölliseen tarpeen arvioon

Kiireellinen avun tarve on arvioitava välittömästi. Lisäksi jokaisella on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä.

Kiireelliset palvelut on järjestettävä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset ja muut seikat, joilla on asiassa merkitystä.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on  oikeus saada nimetty omatyöntekijä, jonka tehtävänä on edistää asiakkaan palvelujen järjestymistä palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi
 • Perhetyö
 • Lapsiperheen kotipalvelu
 • Kotihoito
 • Tukipalvelut
 • Asumispalvelut (tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen)
 • Laitospalvelut
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Päihde- ja riippuvuustyö
 • Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut
 • Mielenterveystyö ja mielenterveystyön palvelut
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • Omaista ja läheistä hoitavan henkilön vapaat
 • Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Terveydenhoito

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on

 • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
 • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • edistää koko kouluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

 

Vuosittaiset terveystarkastukset

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain.

1., 5. ja 8. luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Tapaamisessa on mahdollista keskustella perheen tarvitsemasta tuesta. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

 

Milloin yhteys kouluterveydenhoitajaan

 • Oppilaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. 
 • Jos sinulla on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiaputilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan. 
 • Erityisruokavalioista otetaan yhteyttä koulun terveydenhoitajaan. Muutoksista perhe ilmoittaa koulun keittiöön. 

Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhuollon vastaanotolla. Opettaja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta tai tapaturmasta myös suoraan huoltajalle. Äkillisissä sairastapauksissa ja kouluajan ulkopuolella ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema.

Kouluterveydenhuolto perustuu lakiin ja on asiakkaalle maksutonta. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

Erja Hottinen

kouluterveydenhoitaja

013 330 522
erja.hottinen@siunsote.fi

Terveyskeskus

Palvelunumero Heinäveden terveysasema

 • Puhelin
  •  013 330 2264
  • kuulovammaisten tekstiviestipalvelu
  •  040 182 7626

Numerosta voi varata sekä kiireellisen että kiireettömän vastaanottoajan lääkärille tai hoitajalle. Palvelunumerosta saa myös neuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia, lisäksi sieltä voi tiedustella laboratorio-, röntgen- ja Marevan-hoidon vastauksia.

 

Voit jättää terveysasemalle takaisinsoittopyynnön, ja sinulle soitetaan takaisin saman arkipäivän aikana. Jos et halua jättää takaisinsoittopyyntöä tai asiasi on kiireellinen, jää linjalle odottamaan, kunnes puheluusi vastataan.

 

Kiireettömissä asioissa suositellaan soittamaan vasta klo 10 jälkeen.

 

Päivystysasiassa soita Päivystysapu 116 117 -palveluun, jos oma terveysasema on kiinni. Ensisijainen asiointipaikka on aina oma terveysasema ja hätätilanteissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

 

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto
 • Maanantai—Perjantai 8.00—16.00

Hammashoitola

Kun otat yhteyttä hammashoitolaan, suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Sen perusteella saat neuvontaa tai vastaanottoajan hammashoitajalle, suuhygienistille tai hammaslääkärille.

Hammashoitolat ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–14.

Työ ja työnhaku

Työ ja työnhaku

Heinäveden kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa tukea ja ohjausta työttömien työnhakijoiden palvelutarpeiden kartoittamisessa sekä ohjaamisessa oikeiden palveluiden piiriin.


Lisäksi tukea tarjotaan yritysten ja yhdistysten rekrytointitarpeisiin ja erilaisten tukien hakemiseen työttömän henkilön palkkaamisessa.


Työllisyyspalveluiden tuki on palkkatukityössä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien käytössä jatkosuunnitelmien tekemiseksi.


Koordinaattoriin ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos työnhakija kaipaa apua työ-, koulutus- tai työkokeilutyöpaikan löytämiseen, tukea työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen sekä apua kuntoutusmahdollisuuksien selvittelyyn. Työllisyyspalvelut tukee ja auttaa työnhakijoita mm. työllisyyteen liittyvissä palveluissa, oppisopimuskoulutuksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Kesätyöt

Nuorisopalvelut palkkaa 20 nuorta kunnan kesätyöleirille kahden viikon työjaksolle (14-20-vuotiaille nuorille) kunnan eri toimipisteisiin. Heidän työaikansa on 35 h/vko/7 h päivässä (sis. ruokatunnin 30 min). Palkka on 365 euroa/kaksi viikkoa.

Ota yhteyttä

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

markus lindroos

vapaa-aikaohjaaja

040 8367 035 markus.lindroos@heinavesi.fi

Ajankohtaista

Seuraa meitä somessa!